Afspraken ZSO en informatie

ZUID-HOLLANDS SYMFONIE ORKEST – REGELS VOOR ORKESTLEDEN

1. Elk lid is contributie verschuldigd over het gehele jaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Betaling in termijnen is mogelijk, in overleg met de penningmeester

2. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

3. Vermindering van contributie wordt alleen gegeven als het lid niet meer kan meespelen door overmacht, zoals ziekte, verhuizing naar buiten de regio. Een en ander in overleg met de penningmeester/het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap moet geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

5. Een kandidaat-lid speelt vier repetities mee waarna in overleg met groepsaanvoerder en/of dirigent wordt besloten tot wel of geen lidmaatschap. (Voor blazers kan een auditie worden gevraagd)

6. Na toetreding als lid is contributie verschuldigd naar rato van de ingangsdatum van het lidmaatschap.

7. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel jaar, met jaarlijks automatische verlenging.

8. Ieder lid dient in principe deel te nemen aan alle repetities en uitvoeringen.

9. Bij verhindering dient dit tijdig te worden gemeld aan de voorzitter/het bestuur.

10. Elk lid neemt kennis van de privacyverklaring van het orkest (https://www.hetzso.nl/privacyverklaring) en is daardoor op de hoogte van het feit dat foto’s/video’s waarop het lid herkenbaar is afgebeeld in beginsel voor publicatie en externe communicatie kunnen worden gebruikt.

11. Elk lid levert door hem/haar geleende originele bladmuziek volgens de aanwijzingen van de bibliothecaris tijdig en compleet in om boetes van de bladmuziekverhuurder te voorkomen. Een boete door te laat inleveren van bladmuziek kan verhaald worden op het betreffende lid.