Privacyverklaring

Privacyverklaring van het Zuid-Hollands Symfonie Orkest; Kamer van Koophandel nr. 27188950.

Contactgegevens: info@hetzso.nl; www.hetzso.nl.

Algemene informatie over persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt en alleen gebruikt voor het doel waartoe ze verstrekt zijn. De rechtsgrond voor verwerking van de persoonsgegevens is de uitvoering van de (mondelinge) overeenkomst die ten grondslag ligt aan het lidmaatschap van het orkest, aan het invallen of soleren bij het orkest of het dirigeren van het orkest.

De door ons geregistreerde persoonsgegevens zijn:

  • naam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • telefoonnummers
  • e-mailadres
  • betaalgegevens
  • relatie tot de vereniging, muziekinstrument
  • foto’s/video’s waarop je herkenbaar kunt voorkomen

Verwerking van persoonsgegevens behalve foto’s/video’s 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en om uitvoering te geven aan bovengenoemde overeenkomst. Wij gebruiken bijvoorbeeld naam en e-mailadres voor het doen van praktische mededelingen en om je te informeren over voorgenomen activiteiten. Wij gebruiken de betaalgegevens voor het innen van contributie of het overmaken van een honorarium.

Per e-mail verspreiden wij uitsluitend aan de leden en de dirigent regelmatig een actuele lijst met NAW-gegevens en e-mailadres van de leden en de dirigent.

Verwerking van foto’s/video’s

Foto’s/video’s van het Zuid-Hollands Symfonie Orkest waarop je mogelijk herkenbaar afgebeeld bent kunnen wij gebruiken voor publicatie op onze  website, onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal. Ook voor externe communicatie over onze concerten en het orkest kunnen wij deze foto’s/video’s gebruiken. Voor het orkest is het van groot belang dat het door middel van foto’s/video’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor werving van nieuwe leden en om publiek te interesseren voor onze concerten. Als je desondanks niet wilt dat foto’s/video’s waarop jij herkenbaar afgebeeld bent gepubliceerd worden, kan je bezwaar maken bij het bestuur.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van je krijgen kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

In het programmaboekje, dat beschikbaar is voor alle bezoekers van het desbetreffende concert, nemen wij een deelnemerslijst op met uitsluitend voor- en achternamen en op onze website staat een ledenlijst met uitsluitend voor- en achternamen. Verder verstrekken wij een ledenlijst met uitsluitend voor- en achternamen en adressen aan de gemeentelijke subsidieverstrekker bij het aanvragen van subsidie.

Persoonsgegevens van bestuursleden worden, voor zover noodzakelijk, verstrekt aan de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens van bestuursleden en van de bibliothecaris van het orkest worden, voor zover noodzakelijk, verstrekt aan de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO).

Foto/videobestanden worden niet verstrekt aan derden.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je de gegevens hebt verstrekt en niet korter of langer dan op grond van de wet is vereist en toegestaan.

Je eigen gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) je persoonsgegevens door ons. Neem hiervoor contact op met het bestuur via info@hetzso.nl.

Klacht indienen?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact op te nemen met het bestuur. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.